Javna ustanova

"Druga osnovna škola"

Gračanica

Bosna i Hercegovina

Direktor :


Sekretar:


Fax:


+387 35 708 333


+387 35 705 100


+387 35 705 100


Patriotske lige bb


75320 Gračanica


Bosna i Hercegovina

drugaosgracanica@bih.net.ba


www.druga-os.com.ba

Druga Osnovna škola/Aktuelnosti

© 2015-2016 Sva prava pridržana. JU Druga osnovna škola - Gračanica | Uslovi korišćenja | Pravila privatnosti | Developed by ADI


Vijeće učenika
Konsituisanje Vijeća učenika:

Vijeće učenika čini po jedan učenik iz svakog odjeljenja škole.

Na prvoj sjednici se usvaja Poslovnik o radu Vijeća učenika. Na kraju prethodne školske godine predlaže se predsjednik vijeća učenika; predsjednik se bira većinom glasova članova Vijeća, a na početku naredne školske godine Vijeće bira zamjenika i sekretara na isti način kao i predsjednika.


Vijeće formira i druga tijela i komisije po potrebi (Upravni odbor; zamjenik i predstavnici razreda), što se provede u toku septembra ili oktobra tekuće školske godine.


Mandat članova Vijeća traje sve dok je izabrani učenik u Vijeće redovan učenik, a mandat se verifikuje početkom svake školske godine, kada se vrši i dopuna Vijeća učenicima prvih razreda.


Programske aktivnosti Vijeća učenika:

 

 • Vijeće učenika se podjednako zalaže za sve učenike;
 • Odvijanje nastavnog procesa (doprinos u poboljšanju rada i rezultata rada u učenju, disciplini, očuvanju školske imovine i školskog dvorišta);
 • Redovne klasifikacione analize uspjeha u učenju i vladanju;
 • Učešće i doprinos u vannastavnim aktivnostima;
 • Učestvovanje u svim vanškolskim aktivnostima i pomaganje pri njihovom razvijanju (Dan škole i druge manifestcije);
 • Organizacija izleta i ekskurzija;
 • Organizacija i učešće u kulturnim aktivnostima škole, putem ušečća i promovisanja škole na svim odgovarajućim prigodama;
 • Organizacija i učešće u javnim aktivnostima koje predtsavljaju školu na širem području;
 • Održavanje suradnje sa „Kantonalnim Vijećem učenika“ (razmjena iskustava, obostrane posjete, moguća razmjena učenika...);
 • Razvijanje saradnje sa školama na novou grada (zajedničko učestvovanje na raznim manifetsacijama, sajmovima i sl.);
 • Razvijanje saradnje sa školama van BiH;


Sastanci se organizuju i zapisnički vode prema Pravilniku Vijeća.

Vijeće učenika vodi predsjednik VUŠ uz pomoć koordinatora Vijeća.


Program rada Vijeća učenika:


 • iznošenje mišljenja, sugestija u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa,
 • praćenje poštovanja Pravila škole,
 • zastupanje stavova matične odjeljenske zajednice,
 • koordinacija rada sa vijećem roditelja,
 • analiza kriterija ocjenjivanja,
 • analiza komunikacije sa učenicima,
 • analiza efekata pohvale i kazne,
 • rasprava o smanjenju broja neopravdanih sati,
 • povezivanje sa ustanovama društvene zajednice.


Članovi Vijeća učenika:

RB

IME I PREZIME

RAZRED

12345678910Nemoguće je naučiti nešto, što se misli, da se već zna.

Epiktet


Vijeće učenika